Press "Enter" to skip to content

Novozámocká samospráva a čierne stavby

"Dosť domov sa postavilo v NZ bez stavebného povolenia" odznelo na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pre neznalého našich pomerov by to mohlo byť nepochopiteľné, veď prečo by chcel niekto stavať načierno, ak môže legálne? A tu je niekde pes zakopaný. Prácu stavebného úradu a samosprávy pán primátor organizuje spôsobom, aby bolo pre každého výhodnejšie stavať načierno a následne zaplatiť úplatok za legalizáciu stavby, než čakať mnoho rokov na povolenia. Aspoň tak to tvrdil vo svojom trestnom oznámení Patrick Linhart 8.07. 2021. Upozornil dokonca na sadzobník úplatkov za rôzne úkony v stavebných konaniach. Vyšetrovateľku vtedy žiaľ informácia o veľkom počte dodatočne povolených stavieb v NZ nijako nezaujala a uspokojila sa s výsluchom primátorových ľudí, ktorí si nejaké nekalé praktiky nedokázali ani len predstaviť…


Pre ľudí so slabšou predstavivosťou uvádzame fragment zo stredajšieho zastupiteľstva, kde sa rokovalo o podobnej veci. Za normálnych okolností by sa dodatočné stavebné povolenie samozrejme nedostalo na zastupiteľstvo a riešilo by sa za miernu sadzbu za zatvorenými dverami MsÚ. Lenže v tomto prípade bola situácia skomplikovaná tým, že k dodatočnej legalizácii bola potrebná aj zmena územného plánu a tá  si vyžaduje 3/5 väčšinu v zastupiteľstve a keďže ňou primátorský krúžok nedisponuje, musel pomôcť opozičný poslanec  článok tu… Pri sledovaní nasledujúceho fragmentu nech nás nemýlia osoby a obsadenie.  Ten kto sa javí byť beneficiárom je v skutočnosti rukojemníkom, kým beneficiár sa skrýva mimo záberu… Sledujte od časovej značky 1:01:39

Viceprimátor Štefánik: Poprosím číslo 9

Architekt Šafranko, spracovateľ územného plánu: Požiadavka č. 9 Miloš Melíšek Nové Zámky, požiadavka na zmenu stavebých čiar. Stavebnú čiaru od ulice zmeniť zo súčasných 6m na  4m a zadnú stavebnú čiaru z 20 na 21 m. Návrh rieši úpravu stavebných čiar podľa žiadateľa.

Štefánik: Ďakujem, poprosím uznesenie komisie

posl. K. Slobodníková: Komisia neodporúča schváliť požiadavku. Úprava stavebných čiar môže narušiť hmotovo-priestorové riešenie ulice.

Štefánik. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu

Melíšek: mohol by som vystúpiť ešte k tomuto bodu?

Štefánik. Miloš, ahoj. Môžeme dať procedurálny návrh že si tu nebol v rámci vystúpenia obyvateľov… áno môžeš, ale musíme to odhlasovať. Takže dávam procedurálny návrh, aby p. Melíšek mohol vystúpiť k tomuto bodu. Nech sa páči, kto je zato, aby vystúpil? Jednohlasne za. Tento procedurálny návrh bol schválený, Miloš nech sa páči, máš slovo. Tam keď ťa môžem poprosiť do mikrofónu, aby to bolo aj na kamerách. Ďakujem.

Melíšek: Chcel by som len vysvetliť,  neviem či poslanci vedia že ten dom už stojí, ten dom už stojí a zmysel tých stavebných čiar mi nevedel nikto vysvetliť. Ten dom stojí tak, že od ulice mám 4 garáže a 4 štvormetrové miesta na státie. Takže keď tá stavebná čara mala byť o tom… vedľajší dom je na hranici ulice a ďalší dom má 5 metrovú… To nie je o tom, že tam je 10 domov, ktoré by mali byť v jednej rovine… Takže zmysel tej stavebnej čiary neviem či mi vie niekto povedať, to je jedna vec. Druhá vec – ten dom už stojí. Podľa starého stavebného zákona sa dá dodatočné stavebné povolenie, podľa nového to už nebude možné a dovtedy to treba vyriešiť. Ale tým že sa to nepovolí, tá zmena, ktorú aj autor územného plánu – ja som s ním osobne volal, on proti tomu nič nemá – ten kto tam navrhol tú stavebnú čiaru, ten nemá nič proti tej zmene, takze nerozumiem, že prečo by niekto mal mať. Ale hovorím, že ten dom už stojí. Bývam tam, takže neviem že či… to chce niekto komplikovať tým, že sa to nepovolí a potom čo?

Štefánik. Je to len na poslancoch. Poprípade keď bude ešte nejaká otázka Miloš, poprosím ťa… Katka máš? Aha pardon, Katka Slobodníková, nech sa páči.

Slobodníková. Ďakujem za slovo, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Možno zmysel stavebných čiar môže vysvetliť p. Šafranko, na to by som mu dala slovo a ja by som povedala z pohľadu našej komisie, ako sme vnímali, že jednoducho, tak ako ste povedali, že objekt už stojí, čiže procesne to nie je v poriadku. Že žiadate o niečo a už máte postavený objekt. Sú tu žiadatelia, ktorí čakajú, nestavajú, požiadajú o zmenu a potom stavajú.

Štefánik. Miloš chceš sa vyjadriť, nech sa páči.

Melíšek. Áno tuto uznávam moju chybu, len na tú zmenu – na prvú zmenu – čakám koľko? 5 alebo 6 rokov?

Štefánik. Áno, len práve to je o tom, že aby ty si to mohol mať schválené, aj celú tú stavbu, tak musí byť k tomu zmenený územný plán… ee… tak že áno.

Slobodníková: Nám ide aj o to, že my dávame nejaké zrkadlo obyvateľom k tomu, aké procesy sú správne a aké nie sú správne. Týmto našim postojom môžeme dať aj nejaký náznak k tomu, že áno, takto je to v poriadku, aby sme to robili.

Melíšek. Dobre, podľa nového staveného zákona tak toto už nebude možné, nový stavebný zákon má platiť o pol roka, takže teraz neviem či kvôli pol roku… ja si myslím že dosť domov sa poslavilo v NZ bez stavebného povolenia.

Slobodníková: Však práve..

Melíšek. A neviem či to pomôže niekomu, že či to bude alebo nebude schválené. Ale tu sa jedná o princíp. Má zmysel tá stavebná čiara, alebo nemá zmysel.

Štefánik. P. Šafranko nech sa páči

Šafranko: Tak stavebé čiary určite majú zmysel, stavebnými čiarami orgán územného plánovania riadi tú výstavbu v tej danej lokalite. Stavebnými čiarami docieli orgán územného plánovania požiadavky hygienické, požiadavky na tú zástavbu, vzdialenosti jednotlivých domov od seba, vytváranie verejného priestoru v tej danej lokalite, čiže stavebné čiary sú určite potrebné a tie sú zadefinované iba v územnom pláne zóny.Čiže tu sú základné požiadavky, alebo základné nástroje umiestňovania stavieb v tomto záväznom dokumente územnoplánovacom.

Štefánik. Ďakujem pekne, takže ak som to dobre pochopil, tá stavba je postavená, jednoducho teraz my tu neriešime že či môže stáť alebo či nemôže stáť, to nech si rieši stavebný… štátny stavebný dohľad, to je úplne iný orgán, my riešime zmenu územného plánu, predpkladám že p. Melíšek si to chce dať do poriadku, uznal, že možno spravil chybu,

Z pléna: nie že možno, ale určite spravil chybu

Štefánik. Určite spravil chybu, necháme na poslancov ako rozhodnú. Ďakujem pekne. Poprosím návrh na uznesenie.

Výsledok hlasovania – návrh bol schválený o jeden hlas.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *